Archivo del Autor: admin

Per què i com volem auditar el deute de la Generalitat

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute reclama que el Govern català vagi més enllà en l’anàlisi del Deute en el marc del grup de treball creat recentment i es comprometi amb una auditoria ciutadana i integral

Un deute de 70.000 milions d’euros no és poca cosa per a la Generalitat de Catalunya. El 2015 un de cada quatre euros i mig del pressupost es va destinar a pagar el deute i els seus interessos. Des del 2007 deute públic català s’ha multiplicat per 4,5, en un procés en espiral en el que cada any la Generalitat s’endeuta encara més per poder fer front al deute acumulat. Endeutar-se per pagar deute.

H_3084110_20160519125749-kDUF-U401908628810pDG-992x558@LaVanguardia-Web

Si al pagament del deute sumem altres compromisos ineludibles com el pagament de peatges a l’ombra i altres finançaments estructurats per la construcció d’infraestructures, en el pressupost resta molt poc marge per a la realització d’un pla de xoc que afronti amb garanties la situació d’emergència social que viu bona part de la població catalana.

En aquest marc una de les exigències de la CUP-Crida Constituent en el seu pacte amb Junts pel Si va ser la revisió de què hi ha darrera d’aquest deute a través d’una auditoria del mateix. De moment, el Govern català ha creat un grup de treball obert als diferents grups parlamentaris per analitzar la situació d’endeutament de la Generalitat.

¿Será ciudadana la auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Valenciano]

arton5700-dfd77

 

En la sesión de las Corts Valencianes del 29 de octubre de 2015 se aprobó la Moción 1/IX, sobre la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Saludamos la iniciativa.

¿Por qué? El nuevo consell del País Valencià se ha encontrado con más de 40.000 millones de euros de deuda, el 40% de su producto interior bruto anual, más de 8.000 € de deuda por valenciana. La progresión de la deuda es notable (en el 2005 era 10.532 millones de euros) y, por tanto, también la de sus intereses. Esta deuda provoca un colapso presupuestario a la Generalitat. Conocer los por qués de cómo se ha llegado a esta situación es algo que necesita saber la ciudadanía, ya que ésta es quien debe decidir qué hacer con la deuda. Esta moción puede abrir la puerta a la identificación de la parte ilegítima o ilegal de esta deuda.

La Generalitat, por un lado, ha visto disminuir sus ingresos de forma ilegítima. Recibe menos dinero del gobierno central tanto por una infrafinanciación histórica (de 1000 millones anuales) como por una reducción de las transferencias derivada de la crisis del 2008. Esta disminución de las transferencias se debe, en gran medida, a la debilidad recaudatoria de las agencias tributarias causada, en primer lugar, por la decisión política de los diferentes gobiernos estatales de disminuir la recaudación fiscal sobre los más ricos y de proteger sus patrimonios, una política fiscal  secundada, a su vez, por el gobierno del País Valencià (por ejemplo, con la exención del Impuesto sobre el Patrimonio). Y, en segundo lugar, por la falta de persecución del fraude fiscal. A esta debilidad recaudatoria se sumó el aumento de la deuda pública derivado del rescate de la deuda privada de bancos y grandes empresas. Como consecuencia de ello, la Generalitat se ha visto obligada a pedir préstamos, y a aumentar, por tanto, su Deuda.

Por otro lado, parte del dinero público puede haberse gastado de forma como mínimo ilegítima: Conciertos y concesiones de la sanidad pública. Negocios ilegítimos, y de una legalidad que hay que probar, como la Fórmula 1, la Volvo Ocean Race, el aeropuerto de Castelló, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sobrecostes de empresas públicas como Ciegsa. Son gastos que no cubren necesidades básicas de la población y que han contribuido al aumento de la Deuda.

Al tiempo que saludamos la iniciativa de la Auditoría, vemos que la misma tiene limitaciones importantes. Le dicen “ciudadana”, pero observamos que, en ella, la ciudadanía está de espectadora. La comisión ciudadana -si existe- no podrá establecer las preguntas ni los criterios de ilegitimidad, tampoco tendrá acceso a los documentos i contratos, sino solo a los informes ya hechos por las Sindicaturas de Greuges y de Comptes. De ser así, la Auditoría estaria dirigida, en realidad, por los grupos políticos que han controlado (legalmente) el funcionamento de estas instituciones. Por último, no hay ninguna referencia a las decisiones que puedan y deban tomarse al respecto del informe final, ni sobre las consecuencias de las ilegitimidades que se establezcan en torno a la deuda. ¿Cómo va a deliberar la ciudadanía sobre él?, ¿con qué plazos y procedimientos? ¿sus decisiones serán vinculantes? ¿Se le dará al informe final la presentación social que requiere?

Por todo ello, el saludo inicial que hacemos desde la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no debe entenderse como un cheque en blanco. Las insuficiencias detectadas, a nuestro entender, desactivan el potencial de salud y de empoderamiento público que pudiera tener una auditoría ciudadana real.

Serà ciutadana l´auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Castellano]

 

arton5700-dfd77

 

En la sessió de les Corts Valencianes del 29 d’octubre de 2015 es va aprovar la Moció 1/IX, sobre la realització d’una auditoria ciutadana del deute. Saludem la iniciativa. Per què? El nou consell del País Valencià s’ha trobat amb més de 40.000 milions d’euros de deute, el 40% del seu producte interior brut anual, més de 8.000 € de deute per valencià. La progressió del deute és notable (en el 2005 era 10.532 milions d’euros) i, per tant, també la dels seus interessos. Aquest deute provoca un col·lapse pressupostari a la Generalitat. Conèixer els perquès de com s’ha arribat a aquesta situació és el que necessita saber la ciutadania, ja que aquesta és qui ha de decidir què fer amb el deute. Aquesta moció pot obrir la porta a la identificació de la part il·legítima o il·legal d’aquest deute.

La Generalitat, d’una banda, ha vist disminuir els seus ingressos de forma il·legítima. Rep menys diners del govern central tant per una infrafinanciació històrica (de 1000 milions anuals) com per una reducció de les transferències derivada de la crisi del 2008. Aquesta disminució de les transferències es deu, en gran mesura, a la debilitat recaptatòria de les agències tributàries causada, en primer lloc, per la decisió política dels diferents governs estatals de disminuir la recaptació fiscal sobre els més rics i de protegir els seus patrimonis, una política fiscal secundada, al seu torn, pel govern del País Valencià (per exemple, amb l’exempció de l’Impost sobre el Patrimoni). I, en segon lloc, per la falta de persecució del frau fiscal. A aquesta debilitat recaptatòria es va sumar l’augment del deute públic derivat del rescat del deute privat de bancs i grans empreses. Com a conseqüència d’açò, la Generalitat s’ha vist obligada a demanar préstecs, i a augmentar, per tant, el seu deute.
D’altra banda, part dels diners públics pot haver-se gastat de forma com a mínim il·legítima: Concerts i concessions de la sanitat pública. Negocis il·legítims, i d’una legalitat que cal provar, com la Fórmula 1, la VolvoOcean Race, l’aeroport de Castelló, la Ciutat de les Arts i les Ciències. Sobrecostes d’empreses públiques com Ciegsa. Són despeses, totes elles, que no cobreixen necessitats bàsiques de la població i que han contribuït a l’augment del Deute.

Alhora que saludem la iniciativa de l’Auditoria, veiem que la mateixa té limitacions importants. Li diuen ´ciutadana´, però observem que, en aquesta, la ciutadania està d’espectadora. La comissió ciutadana -si existeix- no podrà establir les preguntes ni els criteris d’il·legitimitat, tampoc no tindrà accés als documents i contractes, sinó solament als informes ja fets per les Sindicatures de Greuges i de Comptes. En aquest cas, l’Auditoria estaria dirigida, en realitat, pels grups polítics que han controlat (legalment) el funcionamento d’aquestes institucions. Finalment, no hi ha cap referència a les decisions que puguen i deguen prendre’s referent a l’informe final, ni sobre les conseqüències de les il·legitimitats que s’establisquen entorn del deute. Com deliberarà la ciutadania sobre aquest?, amb quins terminis i procediments? les seues decisions seran vinculants? Se li donarà a l’informe final la presentació social que requereix?
Per tot açò, la salutació inicial que fem des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no ha d’entendre’s com un xec en blanc. Les insuficiències detectades, al nostre entendre, desactiven el potencial de salut i d’empoderament públic que poguera tenir una auditoria ciutadana real.

El rescate infinito a las eléctricas

Pablo Cotarelo
Miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización

Algunos creyeron que la liberalización del sector eléctrico que inició el gobierno de Aznar, Rato y Piqué en 1998, siguiendo directivas europeas salidas de Maastricht, mejoraría, modernizaría y garantizaría el servicio eléctrico a la sociedad. Sin embargo, dejar de considerar la electricidad como servicio público nos trajo un 17% de la población con serios problemas de pagar sus facturas energéticas (2012). El blindaje de la distribución de electricidad permitió que las grandes empresas operar en forma de oligopolio.

Un sistema de fijación de los precios de la electricidad opaco y anticuado ha procurado sobrecostes injustificados, pagos que no cumplen con los fines para los que se habían formalizado, proyectos sin justificación económica y condiciones de pago sin garantías democráticas. El estudio El coste real de la energía, impulsado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), cifra en el entorno de los 80.000 millones de euros los pagos al sector eléctrico que se podrían considerar ilegítimos (1998-2013), de los cuales 65.000 van a parar a las 5 grandes empresas del sector asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP).

Entrada completa a “Viviendo en Deudocracia“, el blog de la PACD en Público.

Proyecto Común de la Deuda para Europa

ImagenTW_cast

Siguiendo el espíritu de las conferencias del Plan B para Europa de París, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, organizan en Barcelona las jornadas de trabajo y debate Proyecto Común sobre Deuda para Europa, entre el miércoles 18 y el sábado 21 de noviembre. Estas jornadas reúnen entidades, expertos y activistas que trabajan por la justicia financiera y en contra del uso de la deuda  como mecanismo de control político, para generar debates y elaborar estrategias comunes.

Las jornadas acogerán activistas y expertos de Europa, África y América, como Bodo Ellmers, uno de los autores de la Resolución de la ONU sobre Principios Básicos en la Reestructuración de Deuda; Sargon Nissan, economista de Bretton Woods Project, entidad que hace seguimiento crítico al FMI y al Banco Mundial; Jihen Chandoul, economista del Observatorio Económico de Túnez; Éric Toussaint, portavoz del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) y coordinador científico del Comité de la Verdad de la Deuda de Grecia; Carlos Sánchez Mato concejal de hacienda del Ayuntamiento Madrid y que ha puesto en marcha un proceso de auditoría de la deuda de Madrid, junto con movimientos sociales; y Zoe Konstantopoulou, ex-presidenta del Parlamento Heleno, organizadora del Comité de la Verdad de la Deuda de Grecia y promotora del Plan B para Europa.

Organizan: ODG y la PACD, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.

PROGRAMA:

Miércoles 18nov, 9:30-18:00 – Presentaciones y discusiones abiertas.

Lugar: Federació Catalana d’ONGs
Mapa: Carrer Tàpies, 1
Idioma: inglés (con interpretación al castellano)

9:30-11:30  Experiencias de Partenariados Público-Privados
– El panorama institucional cambiante – Maria Jose Romero, Eurodad Belgium.
– PPPs en la región MENA, instituciones que están activas – Jihen Chandoul, Observatoire Tunisien de l’Economie.
– PPPs en la Educación – Dr. Antoni Verger, Universitat Autònoma de Barcelona.
– PPPs en África y las instituciones multilaterales activas – Fanwell Bokosi, Afrodad.
– Relevancia de la deuda y la estabilidad económica y financiera – Tim Jones, Jubilee Debt Campaign UK.
– El nuevo rol de las instituciones y los PPPs – Rayyan Hassan, NGO Forum on the Asian Development Bank (TBC)
.

11:30-12:00  Pausa café

14:00-16:00  La próxima crisis de la deuda: Los nuevos desafíos de la deuda en las diferentes regiones
– Visión general – Tim Jones, Jubilee Debt Campaign UK.
– Africa/LIC; países de renta baja – Fanwell Bokosi, Afrodad.
– MENA; Oriente Medio y África del Norte – Jihen Chandoul, Observatoire Tunisien de l’Economie.
– Europa – Sergi Cutillas, ODG.
– SIDS; Pequeños Estados Insulares en Desarrollo – Kristina Rehbein, Jubilee Debt Campaign Germany.

16:00-16:30  Pausa café

16:30-18:00  Principales procesos de reforma institucional
– Mecanismos de resolución de la deuda – Bodo Ellmers, Eurodad.
– Finanzas responsables – Maren Hemsett, Debt Justice Norway.
– Legislación de fondos buitre – Antonio Gambini.

Viernes 20nov, 9.30-10:30 – Conferencia de prensa y café con periodistas

Deuda y Finanzas; estado de la cuestión y presentación del Proyecto Común para la Deuda en Europa
– Bodo Ellmers, Eurodad.
– Sargon Nissan, Bretton Woods Project.
– Tim Jones, Jubilee Debt Campaign.
– Eugenia Pires, Iniciativa por una Auditoría Ciuadana de la Deuda (IACD).
– Emma Avilés, Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda – PACD.

Lugar: Centre Cívic Patí Llimona
Mapa: Carrer del Regomir, 3
– Confirmación necesaria: premsa [at] odg.cat
Idioma: inglés y castellano (con interpretación).

Sábado 21nov, 17:00-19:00 – Conferencia

Ilegitimidad de la deuda y auditorías ciudadanas como propuesta para democratizar la deuda pública europea
– Auditorías de deuda como propuesta para democratizar Europa – Éric Toussaint, CADMT.
La Auditoría Ciudadana de Madrid – Carlos Sánchez Mato, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
El Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia – Zoe Konstantopoulou, ex presidenta del Parlamento Heleno.
Auditando Barcelona: propuestas y experiencias – Gerardo Pisarello, Teniente de Alcalde de Barcelona.
Participación ciudadana y auditorías de la deuda en el Estado y Cataluña – Jezabel Goudinoff, PACD.

Lugar: Auditorio Meier del MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona)
Mapa: Plaça dels Àngels, 1
Idioma: inglés y castellano (con interpretación)

* Para más información y prensa escribir a: premsa [at] odg.cat
Seguimiento de las jornadas: HT #ProyectoComun / @twitt_odg / @AuditCiudadana

Ilegitimidad de la deuda y auditorías ciudadanas como propuesta para democratizar la deuda pública europea

ImagenTW_cast

Siguiendo el espíritu de las conferencias del Plan B para Europa de París, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, organizan las jornadas de trabajo y debate Proyecto Común sobre Deuda para Europa, que reúnen entidades, expertos y activistas que trabajan por la justicia financiera y en contra del uso de la deuda como mecanismo de control político.

El evento central de estas jornadas, tendrá lugar el Sábado 21nov de 17:00-19:00, al cual os invitamos para compartir reflexiones y debate en torno a:

La ilegitimidad de la deuda y auditorías ciudadanas como propuesta para democratizar la deuda pública europea

Como invitados:

Éric Toussaint, portavoz del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) y coordinador científico del Comité de la Verdad de la Deuda de Grecia – Auditorías de deuda como propuesta para democratizar Europa.

Carlos Sánchez Mato concejal de hacienda del Ayuntamiento Madrid, que ha puesto en marcha un proceso de auditoría de la deuda de Madrid junto con movimientos sociales – La Auditoría Ciudadana de Madrid.

Zoe Konstantopoulou, ex-presidenta del Parlamento Heleno, organizadora del Comité de la Verdad de la Deuda de Grecia y promotora del Plan B para Europa – El Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia.

Gerardo Pisarello, Teniente de Alcalde de BarcelonaAuditando Barcelona: propuestas y experiencias.

Jezabel Goudinoff, miembro de PACD – Participación ciudadana y auditorías de la deuda en el Estado y Cataluña.

¡Os esperamos!

 

Lugar: Auditorio Meier MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona)
Mapa: Plaça dels Àngels, 1
Idioma: inglés y castellano (con interpretación)

* Para más información y prensa escribir a: premsa [at] odg.cat
Seguimiento de las jornadas: HT #ProyectoComun / @twitt_odg / @AuditCiudadana

Featured Video Play Icon

The Trail of the Troika. La huella de la Troika

“The Trail of the Troika” es un documental producido por Canal Arte que cuenta, a través de la investigación del periodista alemán Harald Schumann, la dramática situación que padecen algunos países de la periferia europea del sur, concretamente, Portugal, Irlanda y Grecia.

A través de una serie de entrevistas a los cargos políticos de las diferentes instituciones gubernamentales de cada país, así como a las autoridades europeas, pone contra las cuerdas a los agentes que aplican las medidas tomadas a cabo por la Comisión Europea, muestra cómo los expertos del FMI que dictan las medidas a Grecia jamás pisaron el país…..

Entre las muchas personalidades que se entrevista aparecen el ganador del Premio Nobel Paul Krugman, el Director del FMI Paulo Batista y Yanis Varoufakis, el ex ministro de Finanzas griego.

Pero no contento con esto, contrasta la información que va obteniendo de primera mano entrevistando también a las víctimas de estas políticas, los desempleados y los enfermos, para contrastar la información que va obteniendo de primera mano

El largometraje (1’30’’) producido este mismo año 2015 es un valioso documento que nos abre los ojos ante las políticas de austeridad que llevamos sufriendo en los últimos años y que han dejado desamparada a una gran parte de la población.

Muchas son las lecturas que pueden desgranarse de este magnífico trabajo. Una de las consideraciones que llaman especialmente la atención, es la claridad con la que se expone ante nuestra mirada, una verdad que esconden estas medidas: con el debilitamiento de la población de los países fronterizos del corazón de la Europa del norte se mejora su manejo político como ejes geo-estratégicos para doblegar su voluntad y convertirlos en vasallos de un imperio que ya no utiliza la fuerza militar sino su brazo financiero para actuar.

Gracias a la ayuda desinteresada de la Plataforma, que ha traducido y creado los subtítulos, podemos tener acceso a este documental sin mayor dilación. 2015 no puede ser en otro momento en la era de la ubicuidad.

Bon apetit!

 

Si vives en Madrid y llegas a tiempo, podrás disfrutar de una proyección el jueves 15 de Octubre a las 19:00, en Traficantes de Sueños

¡Soy de económicas, estúpido!

Ferran Espanyol
Miembro de Post-Crash Barcelona

Aleix Porta
Miembro de la PACD

Entrada originalmente publicada en Viviendo en Deudocracia, el blog de la PACD en Público.

Corría la broma, entre los médicos judíos medievales, que si clavaran un hacha en la frente de un individuo, un colega cristiano sería incapaz de dilucidar la causa de la muerte. Algo así pasa con el estado actual de la economía global, cada día más enfermo, más tóxico por el hacha de la deuda. Y sin embargo, economistas de un signo u otro diagnostican dependiendo de los humores: ¡Es el gasto social! ¡Es la competitividad! ¿Por qué no hablan de la deuda? Sencillamente porque han estudiado economía. Sigue leyendo