Archivo de la categoría: PACD en los medios

Per què i com volem auditar el deute de la Generalitat

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute reclama que el Govern català vagi més enllà en l’anàlisi del Deute en el marc del grup de treball creat recentment i es comprometi amb una auditoria ciutadana i integral

Un deute de 70.000 milions d’euros no és poca cosa per a la Generalitat de Catalunya. El 2015 un de cada quatre euros i mig del pressupost es va destinar a pagar el deute i els seus interessos. Des del 2007 deute públic català s’ha multiplicat per 4,5, en un procés en espiral en el que cada any la Generalitat s’endeuta encara més per poder fer front al deute acumulat. Endeutar-se per pagar deute.

H_3084110_20160519125749-kDUF-U401908628810pDG-992x558@LaVanguardia-Web

Si al pagament del deute sumem altres compromisos ineludibles com el pagament de peatges a l’ombra i altres finançaments estructurats per la construcció d’infraestructures, en el pressupost resta molt poc marge per a la realització d’un pla de xoc que afronti amb garanties la situació d’emergència social que viu bona part de la població catalana.

En aquest marc una de les exigències de la CUP-Crida Constituent en el seu pacte amb Junts pel Si va ser la revisió de què hi ha darrera d’aquest deute a través d’una auditoria del mateix. De moment, el Govern català ha creat un grup de treball obert als diferents grups parlamentaris per analitzar la situació d’endeutament de la Generalitat.

¿Será ciudadana la auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Valenciano]

arton5700-dfd77

 

En la sesión de las Corts Valencianes del 29 de octubre de 2015 se aprobó la Moción 1/IX, sobre la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Saludamos la iniciativa.

¿Por qué? El nuevo consell del País Valencià se ha encontrado con más de 40.000 millones de euros de deuda, el 40% de su producto interior bruto anual, más de 8.000 € de deuda por valenciana. La progresión de la deuda es notable (en el 2005 era 10.532 millones de euros) y, por tanto, también la de sus intereses. Esta deuda provoca un colapso presupuestario a la Generalitat. Conocer los por qués de cómo se ha llegado a esta situación es algo que necesita saber la ciudadanía, ya que ésta es quien debe decidir qué hacer con la deuda. Esta moción puede abrir la puerta a la identificación de la parte ilegítima o ilegal de esta deuda.

La Generalitat, por un lado, ha visto disminuir sus ingresos de forma ilegítima. Recibe menos dinero del gobierno central tanto por una infrafinanciación histórica (de 1000 millones anuales) como por una reducción de las transferencias derivada de la crisis del 2008. Esta disminución de las transferencias se debe, en gran medida, a la debilidad recaudatoria de las agencias tributarias causada, en primer lugar, por la decisión política de los diferentes gobiernos estatales de disminuir la recaudación fiscal sobre los más ricos y de proteger sus patrimonios, una política fiscal  secundada, a su vez, por el gobierno del País Valencià (por ejemplo, con la exención del Impuesto sobre el Patrimonio). Y, en segundo lugar, por la falta de persecución del fraude fiscal. A esta debilidad recaudatoria se sumó el aumento de la deuda pública derivado del rescate de la deuda privada de bancos y grandes empresas. Como consecuencia de ello, la Generalitat se ha visto obligada a pedir préstamos, y a aumentar, por tanto, su Deuda.

Por otro lado, parte del dinero público puede haberse gastado de forma como mínimo ilegítima: Conciertos y concesiones de la sanidad pública. Negocios ilegítimos, y de una legalidad que hay que probar, como la Fórmula 1, la Volvo Ocean Race, el aeropuerto de Castelló, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sobrecostes de empresas públicas como Ciegsa. Son gastos que no cubren necesidades básicas de la población y que han contribuido al aumento de la Deuda.

Al tiempo que saludamos la iniciativa de la Auditoría, vemos que la misma tiene limitaciones importantes. Le dicen «ciudadana», pero observamos que, en ella, la ciudadanía está de espectadora. La comisión ciudadana -si existe- no podrá establecer las preguntas ni los criterios de ilegitimidad, tampoco tendrá acceso a los documentos i contratos, sino solo a los informes ya hechos por las Sindicaturas de Greuges y de Comptes. De ser así, la Auditoría estaria dirigida, en realidad, por los grupos políticos que han controlado (legalmente) el funcionamento de estas instituciones. Por último, no hay ninguna referencia a las decisiones que puedan y deban tomarse al respecto del informe final, ni sobre las consecuencias de las ilegitimidades que se establezcan en torno a la deuda. ¿Cómo va a deliberar la ciudadanía sobre él?, ¿con qué plazos y procedimientos? ¿sus decisiones serán vinculantes? ¿Se le dará al informe final la presentación social que requiere?

Por todo ello, el saludo inicial que hacemos desde la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no debe entenderse como un cheque en blanco. Las insuficiencias detectadas, a nuestro entender, desactivan el potencial de salud y de empoderamiento público que pudiera tener una auditoría ciudadana real.

Serà ciutadana l´auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Castellano]

 

arton5700-dfd77

 

En la sessió de les Corts Valencianes del 29 d’octubre de 2015 es va aprovar la Moció 1/IX, sobre la realització d’una auditoria ciutadana del deute. Saludem la iniciativa. Per què? El nou consell del País Valencià s’ha trobat amb més de 40.000 milions d’euros de deute, el 40% del seu producte interior brut anual, més de 8.000 € de deute per valencià. La progressió del deute és notable (en el 2005 era 10.532 milions d’euros) i, per tant, també la dels seus interessos. Aquest deute provoca un col·lapse pressupostari a la Generalitat. Conèixer els perquès de com s’ha arribat a aquesta situació és el que necessita saber la ciutadania, ja que aquesta és qui ha de decidir què fer amb el deute. Aquesta moció pot obrir la porta a la identificació de la part il·legítima o il·legal d’aquest deute.

La Generalitat, d’una banda, ha vist disminuir els seus ingressos de forma il·legítima. Rep menys diners del govern central tant per una infrafinanciació històrica (de 1000 milions anuals) com per una reducció de les transferències derivada de la crisi del 2008. Aquesta disminució de les transferències es deu, en gran mesura, a la debilitat recaptatòria de les agències tributàries causada, en primer lloc, per la decisió política dels diferents governs estatals de disminuir la recaptació fiscal sobre els més rics i de protegir els seus patrimonis, una política fiscal secundada, al seu torn, pel govern del País Valencià (per exemple, amb l’exempció de l’Impost sobre el Patrimoni). I, en segon lloc, per la falta de persecució del frau fiscal. A aquesta debilitat recaptatòria es va sumar l’augment del deute públic derivat del rescat del deute privat de bancs i grans empreses. Com a conseqüència d’açò, la Generalitat s’ha vist obligada a demanar préstecs, i a augmentar, per tant, el seu deute.
D’altra banda, part dels diners públics pot haver-se gastat de forma com a mínim il·legítima: Concerts i concessions de la sanitat pública. Negocis il·legítims, i d’una legalitat que cal provar, com la Fórmula 1, la VolvoOcean Race, l’aeroport de Castelló, la Ciutat de les Arts i les Ciències. Sobrecostes d’empreses públiques com Ciegsa. Són despeses, totes elles, que no cobreixen necessitats bàsiques de la població i que han contribuït a l’augment del Deute.

Alhora que saludem la iniciativa de l’Auditoria, veiem que la mateixa té limitacions importants. Li diuen ´ciutadana´, però observem que, en aquesta, la ciutadania està d’espectadora. La comissió ciutadana -si existeix- no podrà establir les preguntes ni els criteris d’il·legitimitat, tampoc no tindrà accés als documents i contractes, sinó solament als informes ja fets per les Sindicatures de Greuges i de Comptes. En aquest cas, l’Auditoria estaria dirigida, en realitat, pels grups polítics que han controlat (legalment) el funcionamento d’aquestes institucions. Finalment, no hi ha cap referència a les decisions que puguen i deguen prendre’s referent a l’informe final, ni sobre les conseqüències de les il·legitimitats que s’establisquen entorn del deute. Com deliberarà la ciutadania sobre aquest?, amb quins terminis i procediments? les seues decisions seran vinculants? Se li donarà a l’informe final la presentació social que requereix?
Per tot açò, la salutació inicial que fem des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no ha d’entendre’s com un xec en blanc. Les insuficiències detectades, al nostre entendre, desactiven el potencial de salut i d’empoderament públic que poguera tenir una auditoria ciutadana real.

El rescate infinito a las eléctricas

Pablo Cotarelo
Miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización

Algunos creyeron que la liberalización del sector eléctrico que inició el gobierno de Aznar, Rato y Piqué en 1998, siguiendo directivas europeas salidas de Maastricht, mejoraría, modernizaría y garantizaría el servicio eléctrico a la sociedad. Sin embargo, dejar de considerar la electricidad como servicio público nos trajo un 17% de la población con serios problemas de pagar sus facturas energéticas (2012). El blindaje de la distribución de electricidad permitió que las grandes empresas operar en forma de oligopolio.

Un sistema de fijación de los precios de la electricidad opaco y anticuado ha procurado sobrecostes injustificados, pagos que no cumplen con los fines para los que se habían formalizado, proyectos sin justificación económica y condiciones de pago sin garantías democráticas. El estudio El coste real de la energía, impulsado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), cifra en el entorno de los 80.000 millones de euros los pagos al sector eléctrico que se podrían considerar ilegítimos (1998-2013), de los cuales 65.000 van a parar a las 5 grandes empresas del sector asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, EDP).

Entrada completa a «Viviendo en Deudocracia«, el blog de la PACD en Público.

¡Soy de económicas, estúpido!

Ferran Espanyol
Miembro de Post-Crash Barcelona

Aleix Porta
Miembro de la PACD

Entrada originalmente publicada en Viviendo en Deudocracia, el blog de la PACD en Público.

Corría la broma, entre los médicos judíos medievales, que si clavaran un hacha en la frente de un individuo, un colega cristiano sería incapaz de dilucidar la causa de la muerte. Algo así pasa con el estado actual de la economía global, cada día más enfermo, más tóxico por el hacha de la deuda. Y sin embargo, economistas de un signo u otro diagnostican dependiendo de los humores: ¡Es el gasto social! ¡Es la competitividad! ¿Por qué no hablan de la deuda? Sencillamente porque han estudiado economía. Sigue leyendo

El lado oscuro de la recuperación irlandesa

Michael Taft
Investigador en UNITE the Union. Escribió este artículo en nombre del Comité de Solidaridad a Grecia (Greek Solidarity Committee) en Irlanda

En toda Europa se ha mostrado a Irlanda como un ejemplo a seguir. Irlanda aguantó el golpe, entabló conversaciones constructivas con la Troika, siguió políticas de crecimiento y consiguió esforzarse en salir de su crisis para convertirse en la economía de más rápido crecimiento. Sin embargo, esta narrativa  está basada en lo que se dice mal y mucho más en lo que no se dice.

Entrada completa en Viviendo en Deudocracia, el blog de la PACD en Público.

La otra gran deuda de todo ayuntamiento

Francisco Jiménez, miembro del OCM de Alcantarilla.

Entrada originalmente publicada en «Viviendo en Deudocracia», el blog de la PACD en Público.

La deuda de los municipios no es sólo con los bancos. Existe una deuda tan importante como la financiera y es con la ciudadanía. Un gran agujero de honestidad tapado con un manto de silencio que al parecer nadie se atreve a levantar.

Los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs) están apareciendo por toda la geografía española, acercando a la población toda la información sobre el uso que se da a sus recursos. Su reto es doble: enfrentarse al silencio o a la poca claridad de la administración en según qué consultas, y usar un lenguaje claro que todos puedan entender. Los OCMs son un canal completamente independiente de los partidos, a través del cual los vecinos pueden hacer consultas públicas y saber en qué se gasta su dinero. Sigue leyendo

Deudas como panes

Jezabel Goudinoff y Javier Lechón
Miembros de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

Entrada originalmente publicada en «Viviendo en Deudocracia», el blog de la PACD en Público.

fotograma_6Te amenaza, te maltrata, te desprecia, te humilla, te infravalora, te explota, te ordena obediencia, te aísla, te empequeñece para sentirse superior, te hace creer que no eres nadie, que fracasarás…

El acoso escolar y la deuda financiera pueden parecer realidades completamente distintas, sin embargo, el cortometraje Em deus 3000 entrepans [Me debes 3000 bocatas] muestra como en realidad se trata de la misma relación de dominación y sumisión aplicada en contextos distintos. El cortometraje del Observatori del Deute en la Globalizació y la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda prescinde de tecnicismos financieros para explicar la deudocracia que domina el mundo mediante una historia de bullying en un instituto. Realizado por TransformaFilms, Em deus 3000 entrepans es una herramienta pedagógica que pretende incidir en los valores y en la educación financiera de la población para construir una sociedad más justa y libre. Sigue leyendo