Archivo de la categoría: Prensa

Per què i com volem auditar el deute de la Generalitat

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute reclama que el Govern català vagi més enllà en l’anàlisi del Deute en el marc del grup de treball creat recentment i es comprometi amb una auditoria ciutadana i integral

Un deute de 70.000 milions d’euros no és poca cosa per a la Generalitat de Catalunya. El 2015 un de cada quatre euros i mig del pressupost es va destinar a pagar el deute i els seus interessos. Des del 2007 deute públic català s’ha multiplicat per 4,5, en un procés en espiral en el que cada any la Generalitat s’endeuta encara més per poder fer front al deute acumulat. Endeutar-se per pagar deute.

H_3084110_20160519125749-kDUF-U401908628810pDG-992x558@LaVanguardia-Web

Si al pagament del deute sumem altres compromisos ineludibles com el pagament de peatges a l’ombra i altres finançaments estructurats per la construcció d’infraestructures, en el pressupost resta molt poc marge per a la realització d’un pla de xoc que afronti amb garanties la situació d’emergència social que viu bona part de la població catalana.

En aquest marc una de les exigències de la CUP-Crida Constituent en el seu pacte amb Junts pel Si va ser la revisió de què hi ha darrera d’aquest deute a través d’una auditoria del mateix. De moment, el Govern català ha creat un grup de treball obert als diferents grups parlamentaris per analitzar la situació d’endeutament de la Generalitat.

¿Será ciudadana la auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Valenciano]

arton5700-dfd77

 

En la sesión de las Corts Valencianes del 29 de octubre de 2015 se aprobó la Moción 1/IX, sobre la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Saludamos la iniciativa.

¿Por qué? El nuevo consell del País Valencià se ha encontrado con más de 40.000 millones de euros de deuda, el 40% de su producto interior bruto anual, más de 8.000 € de deuda por valenciana. La progresión de la deuda es notable (en el 2005 era 10.532 millones de euros) y, por tanto, también la de sus intereses. Esta deuda provoca un colapso presupuestario a la Generalitat. Conocer los por qués de cómo se ha llegado a esta situación es algo que necesita saber la ciudadanía, ya que ésta es quien debe decidir qué hacer con la deuda. Esta moción puede abrir la puerta a la identificación de la parte ilegítima o ilegal de esta deuda.

La Generalitat, por un lado, ha visto disminuir sus ingresos de forma ilegítima. Recibe menos dinero del gobierno central tanto por una infrafinanciación histórica (de 1000 millones anuales) como por una reducción de las transferencias derivada de la crisis del 2008. Esta disminución de las transferencias se debe, en gran medida, a la debilidad recaudatoria de las agencias tributarias causada, en primer lugar, por la decisión política de los diferentes gobiernos estatales de disminuir la recaudación fiscal sobre los más ricos y de proteger sus patrimonios, una política fiscal  secundada, a su vez, por el gobierno del País Valencià (por ejemplo, con la exención del Impuesto sobre el Patrimonio). Y, en segundo lugar, por la falta de persecución del fraude fiscal. A esta debilidad recaudatoria se sumó el aumento de la deuda pública derivado del rescate de la deuda privada de bancos y grandes empresas. Como consecuencia de ello, la Generalitat se ha visto obligada a pedir préstamos, y a aumentar, por tanto, su Deuda.

Por otro lado, parte del dinero público puede haberse gastado de forma como mínimo ilegítima: Conciertos y concesiones de la sanidad pública. Negocios ilegítimos, y de una legalidad que hay que probar, como la Fórmula 1, la Volvo Ocean Race, el aeropuerto de Castelló, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sobrecostes de empresas públicas como Ciegsa. Son gastos que no cubren necesidades básicas de la población y que han contribuido al aumento de la Deuda.

Al tiempo que saludamos la iniciativa de la Auditoría, vemos que la misma tiene limitaciones importantes. Le dicen «ciudadana», pero observamos que, en ella, la ciudadanía está de espectadora. La comisión ciudadana -si existe- no podrá establecer las preguntas ni los criterios de ilegitimidad, tampoco tendrá acceso a los documentos i contratos, sino solo a los informes ya hechos por las Sindicaturas de Greuges y de Comptes. De ser así, la Auditoría estaria dirigida, en realidad, por los grupos políticos que han controlado (legalmente) el funcionamento de estas instituciones. Por último, no hay ninguna referencia a las decisiones que puedan y deban tomarse al respecto del informe final, ni sobre las consecuencias de las ilegitimidades que se establezcan en torno a la deuda. ¿Cómo va a deliberar la ciudadanía sobre él?, ¿con qué plazos y procedimientos? ¿sus decisiones serán vinculantes? ¿Se le dará al informe final la presentación social que requiere?

Por todo ello, el saludo inicial que hacemos desde la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no debe entenderse como un cheque en blanco. Las insuficiencias detectadas, a nuestro entender, desactivan el potencial de salud y de empoderamiento público que pudiera tener una auditoría ciudadana real.

Serà ciutadana l´auditoria de la Generalitat?

Artículo publicado en el levante y en el diario información

[artículo en Castellano]

 

arton5700-dfd77

 

En la sessió de les Corts Valencianes del 29 d’octubre de 2015 es va aprovar la Moció 1/IX, sobre la realització d’una auditoria ciutadana del deute. Saludem la iniciativa. Per què? El nou consell del País Valencià s’ha trobat amb més de 40.000 milions d’euros de deute, el 40% del seu producte interior brut anual, més de 8.000 € de deute per valencià. La progressió del deute és notable (en el 2005 era 10.532 milions d’euros) i, per tant, també la dels seus interessos. Aquest deute provoca un col·lapse pressupostari a la Generalitat. Conèixer els perquès de com s’ha arribat a aquesta situació és el que necessita saber la ciutadania, ja que aquesta és qui ha de decidir què fer amb el deute. Aquesta moció pot obrir la porta a la identificació de la part il·legítima o il·legal d’aquest deute.

La Generalitat, d’una banda, ha vist disminuir els seus ingressos de forma il·legítima. Rep menys diners del govern central tant per una infrafinanciació històrica (de 1000 milions anuals) com per una reducció de les transferències derivada de la crisi del 2008. Aquesta disminució de les transferències es deu, en gran mesura, a la debilitat recaptatòria de les agències tributàries causada, en primer lloc, per la decisió política dels diferents governs estatals de disminuir la recaptació fiscal sobre els més rics i de protegir els seus patrimonis, una política fiscal secundada, al seu torn, pel govern del País Valencià (per exemple, amb l’exempció de l’Impost sobre el Patrimoni). I, en segon lloc, per la falta de persecució del frau fiscal. A aquesta debilitat recaptatòria es va sumar l’augment del deute públic derivat del rescat del deute privat de bancs i grans empreses. Com a conseqüència d’açò, la Generalitat s’ha vist obligada a demanar préstecs, i a augmentar, per tant, el seu deute.
D’altra banda, part dels diners públics pot haver-se gastat de forma com a mínim il·legítima: Concerts i concessions de la sanitat pública. Negocis il·legítims, i d’una legalitat que cal provar, com la Fórmula 1, la VolvoOcean Race, l’aeroport de Castelló, la Ciutat de les Arts i les Ciències. Sobrecostes d’empreses públiques com Ciegsa. Són despeses, totes elles, que no cobreixen necessitats bàsiques de la població i que han contribuït a l’augment del Deute.

Alhora que saludem la iniciativa de l’Auditoria, veiem que la mateixa té limitacions importants. Li diuen ´ciutadana´, però observem que, en aquesta, la ciutadania està d’espectadora. La comissió ciutadana -si existeix- no podrà establir les preguntes ni els criteris d’il·legitimitat, tampoc no tindrà accés als documents i contractes, sinó solament als informes ja fets per les Sindicatures de Greuges i de Comptes. En aquest cas, l’Auditoria estaria dirigida, en realitat, pels grups polítics que han controlat (legalment) el funcionamento d’aquestes institucions. Finalment, no hi ha cap referència a les decisions que puguen i deguen prendre’s referent a l’informe final, ni sobre les conseqüències de les il·legitimitats que s’establisquen entorn del deute. Com deliberarà la ciutadania sobre aquest?, amb quins terminis i procediments? les seues decisions seran vinculants? Se li donarà a l’informe final la presentació social que requereix?
Per tot açò, la salutació inicial que fem des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute-País Valencià no ha d’entendre’s com un xec en blanc. Les insuficiències detectades, al nostre entendre, desactiven el potencial de salut i d’empoderament públic que poguera tenir una auditoria ciutadana real.

Los ISDS: otro obstáculo más en el camino hacia la democracia

Artículo de Alfredo Sánchez Alberca (PACD Madrid) en El Salmón Contracorriente.

En el tortuoso camino hacia las democracias reales son múltiples los obstáculos que las sociedades han tenido y tendrán que superar. Los más interesados en el fracaso de la expedición son los que siempre han ostentado el poder económico: los señores feudales en la edad media, los monarcas absolutos y la nobleza después, los empresarios burgueses a partir de la revolución industrial y en el periodo colonial, los grandes dictadores en el postcolonialismo, y el patriarcado desde siempre. En las últimas décadas, y con la expansión del capitalismo financiero, los nuevos grupos de poder interesados en descarrilar el tren hacia la democracia son las grandes corporaciones transnacionales.

  Sigue leyendo

Auditoría ciudadana, mucho más que auditar las cuentas de la deuda

Publicado en la revista de la Fundación 1 de mayo, núm 68-Febrero 2015, Especial Deuda por Pablo Martínez, Iolanda Fresnillo y Sònia Farré | Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda

deuda il·legítimaDesde múltiples frentes en movimientos y organizaciones sociales, llevamos años trabajando para conseguir que haya una sociedad civil más participativa, que luche por sus derechos, tome la iniciativa y reconduzca las políticas actuales. Buscamos que sean los ciudadanos y ciudadanas los que forcemos nuestro propio rescate, y forzar a nuestros gobiernos a que dejen de rescatar a bancos y grandes empresas, que dejen de pagar la deuda por delante de garantizar nuestros derechos.

Que Grecia se plantee no pagar la deuda o se niegue a reconocer a la Troika, nos ayuda a romper el mito de que no existe alternativa a las políticas de austeridad o al pago de la deuda. Resulta más que evidente que la deuda ha sido y sigue siendo usada como excusa para imponer una serie de reformas, de corte neoliberal, que acaban beneficiando a las élites económicas. Unas reformas que atacan nuestros derechos básicos y que se imponen sin participación ni debate democrático, como  ya quedó claro en la reforma de la constitución exprés, llevada a cabo con agosticidad y alevosía. Sigue leyendo

¿Por qué el Financial Times es mal compañero de viaje de Podemos?

Sergi Cutillas
Economista miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización (ODG) y la PACD

Entrada originalmente publicada en el blog “Viviendo en Deudocracia”, el blog de la PACD en Público.

Podemos ha aprobado recientemente una resolución que afirma querer reestructurar la deuda pública. También ha indicado que le gustaría hacerlo dentro del marco de un gran pacto Europeo.

A pesar de las voces de la caverna española que en estos momentos critican a Podemos por cualquier razón, con independencia de lo que diga o haga, la resolución ha sido bien recibida desde las altas esferas financieras globales y globalistas. El lunes Wolfang Münchau, director adjunto del Financial Times y uno de las voces más influyentes a nivel mundial en el ámbito financiero, entre otras cosas por ser director del think tank Eurointelligence, especialmente dedicado y diseñado para promover la unificación con éxito de la UE y la Eurozona, decía que Podemos tiene razón en su posición respecto a la deuda. Sigue leyendo

Sonreír en Grecia

Jezabel Goudinoff
Miembro de la PACD, del 15-M de Barcelona y del grupo de periodismo ciudadano Peoplewitness

Entrada originalmente publicada en el blog “Viviendo en Deudocracia”, el blog de la PACD en Público.

Este pasado lunes 17 de noviembre, las principales ciudades griegas vivieron una jornada con las mayores manifestaciones que se recuerdan en los últimos años. Todo ello fue precedido por las movilizaciones estudiantiles durante los días anteriores en las que se produjeron intensos enfrentamientos con la policía.

El 17 de Noviembre de 1973, los tanques del régimen militar de los coroneles derribaron las puertas de la universidad politécnica de Atenas, donde un grupo de estudiantes a grito de “pan, educación y libertad” se habían encerrado en una huelga desde el anterior día 14. El régimen de la junta caería pocos meses después, y en esa misma fecha del siguiente año se convocarían las primeras elecciones democráticas. Hoy, 41 años después del aplastamiento de dicha insurrección, no cabe duda que esas tres demandas siguen más vigentes que nunca y que la austeridad, marca de la casa, impuesta por la Troika está añadiendo a diario más áreas que sumar a esa reivindicación. Tras un periodo de protestas totalmente desoídas por el gobierno y por Europa, todo parecía calmado en Grecia, pero es la calma que se vive en el ojo del huracán. Sigue leyendo

Entrevista a la PACD de Móstoles – Voces de Pradillo

Desde AuditaMóstoles queremos agradecer a Voces del Pradillo la entrevista que nos han concedido y que ayudará a que esta plataforma, y su trabajo, sea un poco mas conocida. 
La entrevista se componía de dos partes: una general, sobre la deuda y el trabajo de la PACD, por un lado y por otro, sobre el trabajo específico que estamos haciendo en Móstoles.
LogoPACD_0
¿Qué es la deuda? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
– ¿Es posible salir de esta situación de endeudamiento?
¿Qué es y cómo trabaja la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda?
¿Habéis conseguido algún logro en este sentido?
– …