Nota de suport de la PACD-PV a Ca La Vaga

[Castellano a continuación]

PACD Valencia, Desembre 3, 2012

Des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià volem manifestar el nostre suport al projecte Ca la Vaga en tant que espai ocupat autònom, crític i lliure. Pensem que, en tot moment, però especialment en les circumstàncies actuals, és importantíssima la creació d’espais d’intercanvi, acció i producció de noves propostes socials, polítiques i d’activisme. Per aquest motiu, encoratgem l’assemblea que ha ocupat l’antiga facultat d’agrícoles a continuar fent d’aquell lloc un espai de contrapoder on es materialitzen els somnis i un punt de trobada per a aquells col·lectius que tenim clar que el problema no és solament la crisi sinó el sistema capitalista.

Per això, agraïm l’oferiment de fer les assemblees de la Plataforma en l’espai Ca la Vaga i fem nostres les reivindicacions de la casa ja que pensem que solament caminant juntes podrem aconseguir el canvi radical de societat que volem. Ni la lluita per una auditoria ciutadana del deute ni l’anul·lació del deute il·legítim seran possibles sense la unió de la ciutadania, d’aquest 99% que estem pagant les conseqüències d’unes polítiques d’austeritat selectiva que ens afecten a totes -col·lectius d’estudiants, feministes, de joves, d’afectades per la hipoteca, de persones migrants, de gent gran, amb disfuncions…- i que sols beneficien un grup minúscul de gent.

En els últims anys hem vist que la universitat ha optat per unir-se al joc del sistema deixant de banda la transmissió del coneixement –no solament del dissident sinó també de l’oficial- i introduint criteris empresarials en l’àmbit universitari. Coneixem perfectament les conseqüències que això tindrà: encariment de matrícules, precarització de les condicions laborals de tot el personal –docent i no docent-, elitització de l’accés al saber, desaparició de carreres “poc rendibles”, endeutament del jovent que aposte pels estudis superiors… en definitiva, una societat més inculta i analfabeta, més fàcilment manipulable per les elits de poder.

Per aturar aquesta ofensiva de classe hem de treballar juntes,
des de tots els àmbits i fer extensible el lema:
 

El deute no es nostre, ni el devem ni el paguem!

Fuente: http://patasarribavlc.blogspot.nl/2012/12/nota-de-suport-de-la-pacd-pv-ca-la-vaga.html

[CAST]

NOTA DE APOYO DE LA PACD-PV A CALAVAGA

PACD València, dicembre 3, 2012

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda del País Valencià queremos manifestar nuestro apoyo al proyecto CalaVaga en tanto que espacio ocupado autónomo, crítico y libre. Pensamos que, en todo momento, pero especialmente en las circunstancias actuales, es importantísimo la creación de espacios de intercambio, acción y producción de nuevas propuestas sociales, políticas y de activismo. Por este motivo, animamos a la asamblea que ha ocupado la antigua facultad de agrícolas a continuar haciendo de este lugar un espacio de contrapoder donde se materializan los sueños y un punto de encuentro para aquellos colectivos que tenemos claro que el problema no es solo la crisis sino el sistema capitalista.

Por eso, agradecemos la oferta de hacer las asambleas de la Plataforma en el espacio de CalaVaga y hacemos nuestras las reivindicaciones de la casa ya que pensamos que solo caminando juntas podremos conseguir el cambio radical de sociedad que queremos. Ni la lucha por una auditoría ciudadana de la deuda ni la anulación de la deuda ilegítima serán posibles sin la unión de la ciudadanía, de este 99% que estamos pagando las consecuencias de unas políticas de austeridad selectiva que nos afectan a todas -colectivos de estudiantes, feministas, de jóvenes, de afectadas por la hipoteca, de personas migrantes, de gente mayor, con disfunciones…- y que solo benefician a u grupo minúsculo de gente.

En los últimos años hemos visto que la universidad ha optado por unirse al juego del sistema dejando de lado la trasmisión del conocimiento –no solo del disidente sino también del oficial- e introduciendo criterios empresariales en el ámbito universitario. Conocemos perfectamente las consecuencias que eso tendrá: encarecimiento de matrículas, precarización de las condiciones laborales de todo el personal -docente y no docente-, elitización del acceso al saber, desaparición de carreras “poco rentables”, endeudamiento del joven que apueste por los estudios superiores… en definitiva, una sociedad más inculta y analfabeta, más fácilmente manipulable por las élites del poder.

Para parar esta ofensiva de clase hemos de trabajar juntas, desde todos los ámbitos y extender el lema:

¡La deuda no es nuestra, ni la debemos ni la pagamos!