Accións en Galiza contra o cumio da UE (gal/cast)

Estes próximos días celébrase un novo cumio europeo. Cumio que coma sempre centrará todos os seus esforzos no que chaman “recuperar a confianza dos mercados”. Mercados e institucións causantes desta situación de extremas dificultades que estamos a vivir.

Hoxe estase a gobernar a través da débeda pública. Unha débeda pública que ten unha das súas orixes na propia Unión Europea, que desde a firma do Tratado de Maastricht, obriga ós Estados a se financiar a través dos bancos privados, coa usura que iso supón. Unha Europa que da continuos pasos afastándose cada vez máis da democracia e a soberanía dos pobos, con novos e escuros Tratados coma o MEDE (Mecanismo de Estabilidade Financeira).

http://auditoriaciudadana.net/wp-content/uploads/2013/03/cinesock.png

A débeda pública que nos atribúen era anteriormente débeda privada na súa maioría, fundamentalmente da banca e as grandes empresas, pero foise facendo unha socialización de perdas que a converteu en pública, co rescate á propia banca como máximo expoñente.

Así estamos hoxe en día coa soga no pescozo, cunha débeda que ten prioridade absoluta para o seu pagamento, gracias á Reforma Constitucional firmada polo PP e o PSOE, e alientada pola Troika.

É ese pago da débeda o que ocasiona tódolos recortes que estamos a sufrir, e que se utiliza de excusa para forzar as privatizacións progresivamente, para continuar ese trasvase de riqueza dende a poboación ó poder financieiro. A débeda está entón na raíz de tódalas agresións que hoxe sufre o pobo.

Esta débeda ten base legal para poder considerarse a lo menos en parte ilexítima, e polo tanto rexeitarse o seu pagamento. Por iso é polo que están xurdindo en gran parte de Europa, e noutros países, colectivos que pretenden impulsar dende a propia cidadanía unha auditoría, para determinar a parte da débeda que é ilexítima e así poder rexeitala. E isto acompañado dunha depuración de responsabilidades, e dun empoderamento da poboación que modifique as estruturas de fondo da sociedade que foron as que nos trouxeron ata aquí.

Chamamos a toda persoa individual, e a tódolos colectivos en loita, a participar neste proceso de auditoría que busca a plataforma.

[Castellano]

Estos próximos días se celebra una nueva cumbre europea. Cumbre que como siempre centrará todos sus esfuerzos en lo que llaman “recuperar la confianza de los mercados”. Mercados e instituciones causantes de esta situación de extremas dificultades que estamos viviendo.

Hoy están gobernando a través de la deuda pública. Una deuda pública que tiene uno de sus orígenes en la propia Unión Europea, que desde la firma del Tratado de Maastricht, obliga a los Estados a financiarse a través de bancos privados, con la usura que eso supone. Una Europa que da continuos pasos alejándose cada vez más de la democracia y la soberanía de los pueblos, con nuevos y oscuros Tratados como el MEDE (Mecanismo de Estabilidad Financiera).

La deuda pública que nos atribuyen era anteriormente deuda privada en su mayoría, fundamentalmente de la banca y de las grandes empresas, pero se fue haciendo una socialización de pérdidas que la convierten en pública, con el rescate a la propia banca como máximo exponente.

Así estamos hoy en día con la soga al cuello, con una deuda que tiene prioridad absoluta para su pago, gracias a la Reforma Constitucional firmada por el PP y el PSOE, y alentada por la Troika.

Es este pago de la deuda lo que ocasiona todos los recortes que estamos sufriendo, y que se utiliza de excusa para forzar las privatizaciones progresivamente, para continuar ese trasvase de riqueza desde la población al poder financiero. La deuda está entonces en la raíz de todas las agresiones que hoy sufre el pueblo.

Esta deuda tiene base legal para poder considerarse, cuando menos en parte, ilegítima, y por tanto rechazar su pago. Es por eso por lo que están surgiendo en gran parte de Europa, y en otros países, colectivos que pretenden impulsar desde la propia ciudadanía una auditoría, para determinar la parte de la deuda que es ilegítima e así poder rechazarla. Y esto acompañado de una depuración de responsabilidades, y de un empoderamiento de la población que modifique las estructuras de fondo de la sociedad que fueron las que nos trajeron hasta aquí.

Llamamos a toda persona individual, y a todos los colectivos en lucha, a participar en este proceso de auditoría que busca la plataforma.

NON DEBEMOS, NON PAGAMOS, CONTRA A EUROPA DOS MERCADOS

Achegate ós actos maís próximos o teu domicilio

Xoves 14
A Coruña
– Ás 19:00 no Obelisco poremos un punto informativo-reivindicativo:
desplegaremos unha faixa alí e repartiremos panfletos e informaremos os que queiran achegarse.
Lugo
– Ás 20:00 na horta do Seminario poremos un punto informativo-reivindicativo. Levaremos unha faixa có lema «Contra a europa dos mercados» e otra co lema «Non debemos, non pagamos». Alí repartiramos panfletos onde se explicara a orixe da débeda e a perda de soberania. Proxectaremos as manifestación de Bruxelas
Ourense
– A partir das 19:00 de xeito itinerante en puntos diversos da cidade non só no centro e incluso en vilas de cerca faremos unha performance «adoración da santa debeda».Tamén pretendemos sair coas faixas que xa temos de outros eventos, «AUDITORÍA DA DEBEDA, NON DEBEMOS NON PAGAMOS» «NON SOMOS MERCADORÍA EN MÁNS DE POLÍTICOS E BANQUEIROS» e «CONTRACUMIO EUROPEO POR UNHA EUROPA DAS PERSOAS NON DOS MERCADOS».
Leremos o manifesto e levaremos un gaiteiro para antes de lelo.Repartiremos uns sobres co manifeto dentro.

Sábado 16
A Coruña
-Ás 17:30 no Salón de Sargadelos da rúa real realizaremos un cineforum onde faremos a presentación do nodo en A Coruña e explicaremos o problema da débeda deribada do tratado de Maastricht