Manifest contra el tancament de la RadioTelevisió Valenciana

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià (PACD-PV) condemna i  manifesta el rebuig pel tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Considerar que el govern d’Alberto Fabra no està legitimat per acabar amb un servei concebut per transmetre i revitalitzar tant la nostra cultura com la nostra llengua, malgrat l’ús qüestionable que se n’ha fet al llarg del temps.

rtvLa gestió catastròfica dels anys de govern del Partit Popular ha provocat un deute inmens a canvi d’un servei del qual la majoria dels valencians i valencianes han fugit, per la parcialitat política i el dubtós gust i interés dels seus continguts. Entre altres il·legalitats, a través de la RTVV s’han finançat clubs de futbol, s’han desviat recursos públics a mans privades en grans esdeveniments com la visita del Papa o la Fòrmula 1, s’han signat contractes milionaris amb productores amigues i s’ha ampliat excessivament la plantilla per col·locar a gent afí al poder del PP.

Per totes aquestes raons, fem una crida a les seues treballadores i treballadors perquè enceten una auditoria pública i oberta del deute de l’ens, que en permeta identificar els mecanismes de generació i denunciar els responsables d’un deute que NO és de la ciutadania.

No obstant la mala gestió, l’ús inadecuat que ha fet el govern del Partit Popular d’aquest servei públic i el deute generat, pensem que RTVV s’ha de mantenir oberta, però això sí, aprofitant la situació per dur endavant un canvi radical de funcionament i gestió.

Perquè volem una ràdio i una televisió públiques de qualitat, objectives i plurals, amb una funció crítica alhora que informativa i, sobretot, sota el control de la ciutadania

Ara més que mai,

NO DEVEM, NO PAGUEM!

Manifest contra el tancament de la RadioTelevisió Valenciana

La Plataforma Auditoría Ciudadana del Deuda del País Valenciano (PACD-PV) condena y manifiesta el rechazo por el cierre de Radio Televisión Valenciana. Consideramos que el gobierno de Alberto Fabra no está legitimado por acabar con un servicio concebido para transmitir y revitalizar tanto nuestra cultura como nuestra lengua, a pesar del uso cuestionable que se ha hecho a lo largo del tiempo.

rtvLa gestión catastrófica de los años de gobierno del Partido Popular ha provocado un deuda inmensa a cambio de un servicio del que la mayoría de los valencianos y valencianas han huido, por la parcialidad política y el dudoso gusto e interés de sus contenidos. Entre otras ilegalidades, a través de la RTVV se financiaron clubes de fútbol, se desviaron recursos públicos a manos privadas en grandes acontecimientos como la visita del Papa o la Formula 1, se firmaron contratos millonarios con productoras amigas y se amplió  excessivamente la plantilla para colocar a gente afín al poder del PP.

Por todas estas razones, hacemos una llamada a sus trabajadoras y trabajadores para que emprendan una auditoría pública y abierta de la deuda del ente, que permita identificar los mecanismos de generación y denunciar los responsables de una deuda que NO es de la ciudadanía.

A pesar de la mala gestión, el uso inadecuado que ha hecho el gobierno del Partido Popular de este servicio público y la deuda generada, pensamos que RTVV se ha de mantener abierta, pero eso sí, aprovechando la situación para llevar adelante un cambio radical de funcionamiento y gestión.

Porque queremos una radio y una televisión públicas de calidad, objetivas y plurales, con una función crítica al mismo tiempo que informativa y, sobretodo, bajo el control de la ciudadanía

Ahora más que nunca,

NO DEBEMOS, ¡NO PAGAMOS!”